وارد شوید ثبت نام کنید

تشکیل شرکت سهامی

1398-11-24

تشکیل شرکت سهامی

تشکیل شرکت سهامی:

تعريف و تشكيل شركت سهامي


ماده 1- شركت سهامي، شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است.


ماده 2- شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي‌شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد.


ماده 3- درشركت سهامي تعداد شركاء نبايد از سه نفر كمتر باشد.


ماده 4- شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي‌شود :


نوع اول- شركتهايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي‌كنند. اين گونه شركتها شركت سهامي عام ناميده مي‌شوند.


نوع دوم- شركتهايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركتها شركت سهامي خاص ناميده مي‌شوند.


تبصره- در شركتهاي سهامي عام عبارت : «شركت سهامي عام» و در شركتهاي سهامي خاص عبارت : «شركت سهامي خاص» بايد قبل از نام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود.


ماده 5- در موقع تأسيس، سرمايه شركت‌هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد. در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود، بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركتهاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه هر ذينفع مي‌تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست كند.


هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.

منبع خبر : نکات آزمونی