نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 آسان خوان اصول فقه 190000 موجود
2 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 200000 موجود
3 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری 330000 موجود
4 آسان خوان قانون تجارت 200000 موجود
5 آسان خوان قانون مجازات اسلامی 440000 موجود
6 آسان خوان قانون مدنی 250000 موجود
7 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
8 آیین دادرسی کیفری دانشگاهی 450000 موجود
9 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 350000 موجود
10 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 290000 موجود
11 ارث در فقه و حقوق مدنی 100000 موجود
12 اصول فقه به بیان نمودار باقری راد 340000 موجود
13 اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز 350000 موجود
14 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
15 اصول فقه در بوته ی آزمون 250000 موجود
16 اطلاعات عمومی ويژه آزمون سردفتری 230000 موجود
17 اموال و مالکیت جرعه نوش 170000 موجود
18 بایسته های حقوق مدنی 680000 موجود
19 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
20 بسته آموزشی موفقیت (جلد اول) 145000 موجود
21 بسته جمع بندی سردفتری 1397 185000 موجود
22 بسته جمع بندی وکالت 100000 موجود
23 بسته موفقیت(ج سوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 145000 موجود
24 بسته موفقیت(جلددوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 115000 موجود
25 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 450000 موجود
26 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 550000 موجود
27 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 550000 موجود
28 بسته کامل آموزشی قضاوت 400000 موجود
29 بسته کامل آموزشی وکالت98 580000 موجود
30 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 450000 موجود
31 تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول) 100000 موجود
32 تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم) 140000 موجود
33 ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی 800000 موجود
34 تست اصول فقه دکتر شهبازی 170000 موجود
35 جرایم علیه اموال و مالکیت 300000 موجود
36 حقوق ثبت (دوره سه جلدی) 105000 موجود
37 حقوق ثبت(جلد اول)(مفاهیم و نکات مهم) 250000 موجود
38 حقوق ثبت(جلد دوم)(قوانین،مقررات و نظامات ثبتی) 400000 موجود
39 حقوق ثبت(جلد سوم)(مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی) 400000 موجود
40 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
41 حقوق جزای عمومی ساولانی 350000 موجود
42 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
43 حقوق مدنی به زبان ساده 420000 موجود
44 حقوق مدنی نموداری افشاری راد 700000 موجود
45 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
46 دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها 500000 موجود
47 دوره سه جلدی اصول فقه قافی 540000 موجود
48 دوره سه جلدی بسته موفقیت 400000 موجود
49 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
50 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
51 ساده ساز آیین دادرسی مدنی فرحناکیان 600000 موجود
52 ساده ساز حقوق تجارت فرحناکیان 600000 موجود
53 سیروقف در ایران و چگونگی موقوفات 250000 موجود
54 شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری 500000 موجود
55 شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری غفوری 320000 موجود
56 شرح جامع قانون مدنی بیات 650000 موجود
57 فقه استدلالی 340000 موجود
58 فیلم آموزشی آیین دادرسی مدنی 240000 موجود
59 فیلم آموزشی آیین دادرسی کیفری 210000 موجود
60 فیلم آموزشی ادبیات فارسی و عربی 160000 موجود
61 فیلم آموزشی اصول فقه 210000 موجود
62 فیلم آموزشی حقوق تجارت 210000 موجود
63 فیلم آموزشی حقوق ثبت 100000 موجود
64 فیلم آموزشی حقوق جزا 270000 موجود
65 فیلم آموزشی حقوق مدنی 360000 موجود
66 فیلم کارگاه نکته و تست ويژه آزمون وکالت دادگستری 400000 موجود
67 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی 150000 موجود
68 قانون آیین دادرسی مدنی سیمی 140000 موجود
69 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
70 قانون آیین دادرسی کیفری سیمی 120000 موجود
71 قانون تجارت آزمونی و کاربردی 200000 موجود
72 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
73 قانون مجازات اسلامی سیمی 130000 موجود
74 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
75 قانون مدنی در نظم خطیبی 480000 موجود
76 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
77 قانون یار آیین دادرسی کیفری 400000 موجود
78 قانون یار اصول فقه 250000 موجود
79 قانون یار حقوق تجارت 400000 موجود
80 قانون یار حقوق مدنی 400000 موجود
81 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 400000 موجود
82 قوانین خاص کیفری 230000 موجود
83 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
84 مباحث حقوقی شرح لمعه 300000 موجود
85 مباحث حقوقی متون فقه مسجدسرایی 250000 موجود
86 مبانی حقوق مدنی : اموال و مالکیت 170000 موجود
87 مجموعه آزمون های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 570000 موجود
88 مجموعه آزمون های طلایی آیین دادرسی مدنی 300000 موجود
89 مجموعه آزمون های طلایی حقوق تجارت 280000 موجود
90 مجموعه سوالات (تست) استعداد تحصیلی 280000 موجود
91 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی جرعه نوش 420000 موجود
92 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی دکتر شهبازی 500000 موجود
93 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد اول) 350000 موجود
94 مجموعه سوالات آیین دادرسی کیفری ساولانی(جلد دوم) 300000 موجود
95 مجموعه سوالات حقوق بین الملل خصوصی 180000 موجود
96 مجموعه سوالات حقوق بین الملل عمومی 360000 موجود
97 مجموعه سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی غفوری 480000 موجود
98 مجموعه سوالات(تست) جزای اختصاصی مجد 320000 موجود
99 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی ساولانی 380000 موجود
100 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی مجد 430000 موجود
101 مجموعه سوالات(تست) متون حقوقی مجد 330000 موجود
102 مجموعه سوالات(تست) متون فقه دکترلطفی 280000 موجود
103 مجموعه پرسشهای ( تست ) حقوق بین الملل عمومی یعقوبی 130000 موجود
104 مجموعه پرسشهای (تست) حقوق بین الملل خصوصی یعقوبی 128000 موجود
105 مجموعه پرسشهای آیین دادرسی مدنی عمروانی 400000 موجود
106 مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حقوق جزا چتردانش 700000 موجود
107 مجموعه پرسشهای(تست) آ.د.کیفری عظیم زاده 500000 موجود
108 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 425000 موجود
109 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق جزا عظیم زاده 850000 موجود
110 مجموعه پرسشهای(تست)حقوق مدنی قربانی 100000 موجود
111 مجموعه کامل شش جلدی آسان خوان 160000 موجود
112 مجموعه کامل هفت جلدی کتب مختصر 256000 موجود
113 مجموعه کامل هفت جلدی کتب همراه (فلش کارت) 128000 موجود
114 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 550000 موجود
115 مختصر آیین دادرسی مدنی 550000 موجود
116 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
117 مختصر استعداد شغلی(ويژه آزمون قضاوت) 240000 موجود
118 مختصر اصول فقه 400000 موجود
119 مختصر حقوق تجارت 550000 موجود
120 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
121 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
122 مختصر حقوق مدنی دکتر توکلی 500000 موجود
123 مختصر متون فقه 280000 موجود
124 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
125 نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی 600000 موجود
126 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
127 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی ويژه وکالت 980000 موجود
128 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 550000 موجود
129 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
130 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 650000 موجود
131 کتاب تست طلایی حقوق جزای اختصاصی 250000 موجود
132 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
133 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
134 کتاب جامع حقوق ثبت 430000 موجود
135 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
136 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 150000 موجود
137 کتاب همراه(فلش کارت) اصول فقه 150000 موجود
138 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 150000 موجود
139 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 200000 موجود
140 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 150000 موجود
141 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 250000 موجود
142 کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی 250000 موجود
143 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج1) دکترفلاح 270000 موجود
144 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج2) دکترفلاح 300000 موجود
145 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) عظیم زاده 280000 موجود
146 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) عظیم زاده 350000 موجود
147 کمک حافظه حقوق تجارت 370000 موجود
148 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 350000 موجود
149 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 300000 موجود
150 کمک حافظه حقوق جزای عمومی 350000 موجود
151 گزیده اصول فقه 30000. موجود
152 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود