نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 آسان خوان اصول فقه 190000 موجود
2 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 200000 موجود
3 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری 330000 موجود
4 آسان خوان قانون تجارت 130000 موجود
5 آسان خوان قانون مجازات اسلامی 440000 موجود
6 آسان خوان قانون مدنی 220000 موجود
7 آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 420000 موجود
8 آیین دادرسی مدنی نموداری 210000 موجود
9 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 220000 موجود
10 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 180000 موجود
11 ارث در فقه و حقوق مدنی 100000 موجود
12 اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز 200000 موجود
13 اصول فقه در بوته ی آزمون 250000 موجود
14 بایسته های حقوق مدنی 450000 موجود
15 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
16 بسته جمع بندی وکالت 100000 موجود
17 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 340000 موجود
18 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 400000 موجود
19 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 400000 موجود
20 بسته کامل آموزشی سردفتری اسناد رسمی 400000 موجود
21 بسته کامل آموزشی قضاوت 400000 موجود
22 بسته کامل آموزشی وکالت 96 700000 موجود
23 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 350000 موجود
24 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
25 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
26 حقوق مدنی به زبان ساده 420000 موجود
27 خودآموز آیین دادرسی مدنی 140000 موجود
28 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
29 خودآموز حقوق بین الملل عمومی 100000 موجود
30 خودآموز حقوق جزای اختصاصی 170000 موجود
31 خودآموز حقوق جزای عمومی 130000 موجود
32 خودآموز حقوق مدنی 165000 موجود
33 خودآموز متون حقوقی 100000 موجود
34 دفتر مدیریت و برنامه ریزی آزمون وکالت 180000 موجود
35 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
36 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
37 شرح جامع قانون مدنی بیات 330000 موجود
38 فیلم آموزشی آیین دادرسی مدنی 150000 موجود
39 فیلم آموزشی آیین دادرسی کیفری 150000 موجود
40 فیلم آموزشی اصول فقه 150000 موجود
41 فیلم آموزشی حقوق تجارت 150000 موجود
42 فیلم آموزشی حقوق جزا 200000 موجود
43 فیلم آموزشی حقوق مدنی 250000 موجود
44 قانون آیین دادرسی مدنی سیمی 90000. موجود
45 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
46 قانون آیین دادرسی کیفری سیمی 110000 موجود
47 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
48 قانون مجازات اسلامی سیمی 120000 موجود
49 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
50 قانون مدنی در نظم خطیبی 480000 موجود
51 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
52 قانون و خانواده 70000. موجود
53 قانون یار حقوق تجارت 350000 موجود
54 قانون یار حقوق مدنی 300000 موجود
55 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 300000 موجود
56 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
57 مباحث حقوقی شرح لمعه 300000 موجود
58 مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی 300000 موجود
59 مجموعه آزمون های ارشد حقوق بین الملل 450000 موجود
60 مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی 250000 موجود
61 مجموعه سوالات ( تست ) آیین دادرسی مدنی کمالوند 300000 موجود
62 مجموعه سوالات (تست) حقوق مدنی جرعه نوش 300000 موجود
63 مجموعه پرسشهای ( تست ) استعداد تحصیلی 125000 موجود
64 مجموعه پرسشهای ( تست ) حقوق بین الملل عمومی یعقوبی 130000 موجود
65 مجموعه پرسشهای (تست) حقوق بین الملل خصوصی یعقوبی 128000 موجود
66 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 300000 موجود
67 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 550000 موجود
68 مختصر آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
69 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
70 مختصر اصول فقه 400000 موجود
71 مختصر حقوق تجارت 330000 موجود
72 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
73 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
74 مختصر متون فقه 280000 موجود
75 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
76 نکات طلایی حقوق بین الملل عمومی 50000. موجود
77 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
78 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی 105000 موجود
79 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 280000 موجود
80 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
81 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 320000 موجود
82 کتاب تست حقوق بین الملل عمومی 70000. موجود
83 کتاب تست طلایی آیین دادرسی مدنی 240000 موجود
84 کتاب تست طلایی آیین دادرسی کیفری 210000 موجود
85 کتاب تست طلایی حقوق جزای اختصاصی 160000 موجود
86 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
87 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
88 کتاب تست طلایی متون حقوقی 65000. موجود
89 کتاب تست طلایی متون فقه 120000 موجود
90 کتاب جامع حقوق ثبت 380000 موجود
91 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
92 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 150000 موجود
93 کتاب همراه(فلش کارت) اصول فقه 80000. موجود
94 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 150000 موجود
95 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 140000 موجود
96 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 110000 موجود
97 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 200000 موجود
98 کمک حافظه حقوق تجارت 250000 موجود
99 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 230000 موجود
100 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 200000 موجود
101 گزیده اصول فقه 30000. موجود
102 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود
103 گزیده مواد مهم قانون آیین دادرسی مدنی 30000. موجود
104 گزیده مواد مهم قانون تجارت 35000. موجود
105 گزیده مواد مهم قانون مجازات اسلامی 50000. موجود
106 گزیده مواد مهم قانون مدنی 40000. موجود