وارد شوید ثبت نام کنید
ردیف نام کتاب قیمت وضعیت
1 مختصر اصول فقه محمد بخشی 900000 موجود
2 504 واژه مهم متون حقوقی 200000 موجود
3 آسان خوان اصول فقه بخشی 190000 موجود
4 آسان خوان قانون آیین دادرسی مدنی 500000 موجود
5 آسان خوان قانون آیین دادرسی کیفری نوبهاری 750000 موجود
6 آسان خوان قانون تجارت 350000 موجود
7 آسان خوان قانون مجازات اسلامی نوبهاری 850000 موجود
8 آسان خوان قانون مدنی 500000 موجود
9 آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی 105000 موجود
10 آیین دادرسی مدنی در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
11 آیین دادرسی کیفری دانشگاهی 450000 موجود
12 آیین دادرسی کیفری(جلد اول) دکتر خالقی 430000 موجود
13 آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) دکتر خالقی 370000 موجود
14 اصول فقه به بیان نمودار باقری راد 800000 موجود
15 اصول فقه دانشگاهی شب خیز 600000 موجود
16 اصول فقه در آینه سوالات آزمون وکالت 200000 موجود
17 اصول فقه در بوته ی آزمون 600000 موجود
18 اصول فقه قافی(جلد اول) 390000 موجود
19 اصول فقه قافی(جلد دوم) 350000 موجود
20 اصول فقه قافی(جلد سوم) 335000 موجود
21 اطلاعات عمومی ويژه آزمون سردفتری 230000 موجود
22 بایسته های حقوق مدنی 105000 موجود
23 بررسی تحولات و نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری 235000 موجود
24 بسته آموزشی موفقیت (جلد اول) 195000 موجود
25 بسته حقوق ثبت (ويژه آزمون مشاوران 98) 205000 موجود
26 بسته موفقیت(ج سوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 175000 موجود
27 بسته موفقیت(جلددوم)(مجموعه آزمون های آزمایشی) 170000 موجود
28 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد خصوصی 550000 موجود
29 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق جزا 550000 موجود
30 بسته کامل آموزشی دکتری حقوق خصوصی 550000 موجود
31 بسته کامل آموزشی قضاوت 500000 موجود
32 بسته کامل آموزشی وکالت99 950000 موجود
33 بسته کامل آموزشی کارشناسی ارشد جزا 450000 موجود
34 تاثیرمتقابل علوم دینی و علوم جنایی دکترگلدوزیان 400000 موجود
35 تحریرالروضه فی شرح لمعه امینی آیتی(جلد اول) 200000 موجود
36 تحریرالوسیله(متون فقه وکالت) دکترمعیر 450000 موجود
37 تحریرالوضه فی شرح لمعه امینی-آیتی(ج دوم) 270000 موجود
38 ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه لطفی 800000 موجود
39 تست اصول فقه دکتر شهبازی 170000 موجود
40 تست متون حقوقی محمود رمضانی 950000 موجود
41 جرایم علیه اموال و مالکیت 350000 موجود
42 حقوق ثبت (دوره سه جلدی) 105000 موجود
43 حقوق ثبت(جلد اول)(مفاهیم و نکات مهم) 250000 موجود
44 حقوق ثبت(جلد دوم)(قوانین،مقررات و نظامات ثبتی) 400000 موجود
45 حقوق ثبت(جلد سوم)(مجموعه سوالات و آزمونهای ثبتی) 400000 موجود
46 حقوق جزای عمومی (criminal Law) 100000 موجود
47 حقوق قرادادها (contract law) 100000 موجود
48 حقوق مدنی نموداری افشاری راد 110000 موجود
49 خودآموز اصول فقه 100000 موجود
50 خودآموز متون حقوقی دکترضرابی 350000 موجود
51 دانش نامه فرهنگ لغات شهرداری ها 700000 موجود
52 دوره سه جلدی بسته موفقیت 540000 موجود
53 راهنمای تنظیم دادخواست های حقوقی اخلاقی 700000 موجود
54 راهنمای جامع اصول فقه 120000 موجود
55 زبان عمومی انگلیسی 100000 موجود
56 سیروقف در ایران و چگونگی موقوفات 420000 موجود
57 شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی غفوری 950000 موجود
58 شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری غفوری 630000 موجود
59 شرح جامع قانون مدنی بیات 105000 موجود
60 شرح مهمترین مواد قوانین خاص شکری 420000 موجود
61 فرهنگ حقوقی آکسفورد 155000 موجود
62 فقه استدلالی 490000 موجود
63 فیلم آموزشی آیین دادرسی مدنی 240000 موجود
64 فیلم آموزشی آیین دادرسی کیفری 210000 موجود
65 فیلم آموزشی ادبیات فارسی و عربی 160000 موجود
66 فیلم آموزشی اصول فقه 210000 موجود
67 فیلم آموزشی حقوق تجارت 210000 موجود
68 فیلم آموزشی حقوق ثبت 100000 موجود
69 فیلم آموزشی حقوق جزا 270000 موجود
70 فیلم آموزشی حقوق مدنی 360000 موجود
71 فیلم کارگاه نکته و تست ويژه آزمون وکالت دادگستری 400000 موجود
72 قانون آیین دادرسی مدنی آزمونی و کاربردی 150000 موجود
73 قانون آیین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحات مصوب 1394 60000. موجود
74 قانون تجارت آزمونی و کاربردی 200000 موجود
75 قانون حمایت خانواده در نظم حقوق کنونی 180000 موجود
76 قانون مجازات جمهوری عربی مصر 60000. موجود
77 قانون مدنی سیمی 100000 موجود
78 قانون یار آیین دادرسی کیفری 750000 موجود
79 قانون یار اصول فقه 325000 موجود
80 قانون یار حقوق تجارت 110000 موجود
81 قانون یار مجازات اسلامی مصوب 92 115000 موجود
82 قوانین خاص حقوقی و کیفری(اسکودا98) 900000 موجود
83 قوانین فرعی (حقوق مدنی،آ.د.مدنی و تجارت) 250000 موجود
84 مباحث حقوقی متون فقه مسجدسرایی 250000 موجود
85 مجموعه آزمون های دکتری حقوق خصوصی با پاسخ تشریحی 740000 موجود
86 مجموعه آزمون مشاوران حقوقی 100000 موجود
87 مجموعه آزمون های دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 900000 موجود
88 مجموعه آزمون های طلایی آیین دادرسی مدنی 600000 موجود
89 مجموعه آزمون های طلایی حقوق تجارت 600000 موجود
90 مجموعه سوالات ( تست ) آیین دادرسی مدنی کمالوند 850000 موجود
91 مجموعه سوالات (تست) استعداد تحصیلی 400000 موجود
92 مجموعه سوالات حقوق بین الملل خصوصی مجد 300000 موجود
93 مجموعه سوالات حقوق جزای عمومی و اختصاصی غفوری 900000 موجود
94 مجموعه سوالات طبقه بندی شده اصول فقه باقری راد 100000 موجود
95 مجموعه سوالات(تست) آیین دادرسی کیفری غفوری 850000 موجود
96 مجموعه سوالات(تست) حقوق جزای عمومی ساولانی 850000 موجود
97 مجموعه سوالات(تست) متون حقوقی مجد 330000 موجود
98 مجموعه سوالات(تست) متون فقه دکترلطفی 280000 موجود
99 مجموعه سوالات(تست)آیین دادرسی مدنی السان 110000 موجود
100 مجموعه پرسشهای ( تست ) استعداد تحصیلی چتردانش 150000 موجود
101 مجموعه پرسشهای آیین دادرسی مدنی عمروانی 800000 موجود
102 مجموعه پرسشهای قوانین خاص(حقوقی و کیفری) 550000 موجود
103 مجموعه پرسشهای(تست) حقوق تجارت قربانی 110000 موجود
104 مجموعه پرسشهای(تست)حقوق مدنی قربانی 165000 موجود
105 مجموعه کامل شش جلدی آسان خوان 314000 موجود
106 مجموعه کامل شش جلدی نوین قانون 385000 موجود
107 مجموعه کامل هفت جلدی کتب مختصر 421000 موجود
108 مجموعه کامل هفت جلدی کتب همراه (فلش کارت) 179000 موجود
109 محشای ارث دکترفدایی 200000 موجود
110 محشای قانون مجازات اسلامی دکتر گلدوزیان 110000 موجود
111 مختصر آیین دادرسی مدنی توکلی 750000 موجود
112 مختصر آیین دادرسی کیفری 240000 موجود
113 مختصر استعداد شغلی(ويژه آزمون قضاوت) 350000 موجود
114 مختصر حقوق تجارت توکلی 750000 موجود
115 مختصر حقوق جزای اختصاصی 330000 موجود
116 مختصر حقوق جزای عمومی 190000 موجود
117 مختصر متون فقه سینجلی 200000 موجود
118 نوین تست اصول فقه بخشی 110000 موجود
119 نوین قانون آیین دادرسی مدنی 750000 موجود
120 نوین قانون آیین دادرسی کیفری دکترنوبهاری طهرانی 650000 موجود
121 نوین قانون تجارت دکترکمیجانی 850000 موجود
122 نوین قانون مجازات اسلامی دکترنوبهاری طهرانی 800000 موجود
123 نوین قانون مدنی عبدغیور 800000 موجود
124 نکات طلایی اصول فقه 140000 موجود
125 نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری خالقی 670000 موجود
126 نگاهی به آیین دادرسی مدنی 400000 موجود
127 پکیج کامل فیلم و کارگاه آموزشی ويژه وکالت 150000 موجود
128 کامل ترین مجموعه آزمونهای وکالت قرایی 100000 موجود
129 کتاب تست طلایی اصول فقه 200000 موجود
130 کتاب آموزش استعداد تحصیلی ويژه آزمون دکتری 880000 موجود
131 کتاب تست طلایی حقوق جزای اختصاصی 300000 موجود
132 کتاب تست طلایی حقوق جزای عمومی 260000 موجود
133 کتاب تست طلایی حقوق مدنی 380000 موجود
134 کتاب همراه (فلش کارت ) آیین دادرسی کیفری 230000 موجود
135 کتاب همراه (فلش کارت ) حقوق تجارت 280000 موجود
136 کتاب همراه(فلش کارت) اصول فقه 200000 موجود
137 کتاب همراه(فلش کارت) آیین دادرسی مدنی 280000 موجود
138 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای اختصاصی 250000 موجود
139 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق جزای عمومی 200000 موجود
140 کتاب همراه(فلش کارت) حقوق مدنی 350000 موجود
141 کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی روشنا روحانی 400000 موجود
142 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج1) دکترفلاح 550000 موجود
143 کمک حافظه آیین دادرسی مدنی(ج2) دکترفلاح 650000 موجود
144 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری (جلد اول) عظیم زاده 400000 موجود
145 کمک حافظه آیین دادرسی کیفری(جلد دوم) عظیم زاده 550000 موجود
146 کمک حافظه حقوق تجارت دکتر فلاح 700000 موجود
147 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد اول 560000 موجود
148 کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی - جلد دوم 560000 موجود
149 کمک حافظه حقوق جزای عمومی عظیم زاده 600000 موجود
150 گزیده فرهنگ حقوقی آکسفورد 120000 موجود