نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اقدامات تامینی

1398-10-24

اقدامات تامینی

اقدامات تامینی اداره تصفیه:

ماده 13- همينكه حكم ورشكستگي قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفيه رسيد اداره صورتي از اموال ورشكسته برداشته اقدامات لازمه از قبيل مهر و موم براي حفظ آنها به عمل مي‌آورد.

ماده 14- ورشكسته مكلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفيه معرفي نموده و در تحت اختيار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأديبي محكوم خواهد شد.

اگر ورشكسته فوت نموده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند اين تكليف را خواهند داشت وگرنه به همين مجازات خواهند رسيد.

اداره، اشخاص نامبرده را به اين تكليف آگاه كرده و مجازاتي را كه براي خودداري آنها معين شده تذكر مي‌دهد.

ماده 15- اداره تصفيه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها، مغازه ها، كالا و كارخانجات مي‌نمايد مگر اين كه بتواند تحت نظارت خود آنها را اداره نمايد.

اداره به وسائل مقتضي اقدام به حفاظت پول نقد، برگهاي بهادار، دفاتر تجارتي، دفاتر شخصي و هر چيز قيمتي ديگر مي‌نمايد و ساير اموال را تا وقتي كه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعي كه اداره آنرا لازم بداند باقي خواهد ماند بعلاوه اقدام به حفظ اشيائي كه در خارج از محل اقامت ورشكسته است خواهد نمود.

ماده 16- مستثنيات دين تحت اختيار ورشكسته گذاشته شده ولي جزء صورت اموال قيد خواهد شد.

ماده 17- اشيائي كه متعلق به اشخاص ثالث بوده و يا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقي مي‌نمايند در صورت اموال قيد شده مراتب ضمن صورت ذكر خواهد شد.

ماده 18- اداره تصفيه مكلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت به اموال غيرمنقول ورشكسته كه مستند به اسناد رسمي است معلوم كرده ضمن صورت اموال قيد نمايد.

ماده 19- كليه اشيائي كه در صورت قيد شده بايد ارزيابي شود.

ماده 20- صورتي كه به اين ترتيب تنظيم شده به ورشكسته ارائه و از او سئوال مي‌شود كه آنرا صحيح و كامل مي‌داند يا خير پاسخ ورشكسته در صورت قيد شده و به امضاء او مي‌رسد.

ماد 21- متوقف مكلف است در مدت تصفيه خود را در اختيار اداره بگذارد مگر اين كه صريحاً از اين تكليف معاف شده باشد در صورت اقتضا اداره تصفيه مي‌تواند اقدام به جلب او نمايد و چنانچه توقيف او لازم شود قرار توقيف را از دادگاه مي‌خواهد.

رفع توقيف به دستور اداره تصفيه به عمل مي‌آيد. ورشكسته مي‌تواند از دوام توقيف خود در هر ماه يكبار به دادگاه صادركننده قرار توقيف شكايت نموده رفع آن را بخواهد، اداره تصفيه مي‌تواند نفقه عادلانه ورشكسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردي كه متوقف را تحت اختيار خود قرار مي‌دهد به او بدهد و نيز تعيين خواهد نمود كه تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش مي‌توانند در خانه‌اي كه بوده‌اند سكني نمايند.

ماده 22- هرگاه ورشكسته اموالي جز مستثنيات دين نداشته باشد مراتب آگهي و قيد مي‌شود كه اگر بستانكاران بعضاً يا كلاً درخواست اجراء اصول ورشكستگي را ظرف مدت ده روز ننموده و هزينه آنرا نپردازند جريان ورشكستگي خاتمه خواهد پذيرفت.

منبع خبر : نکات آزمونی