نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اعمال تجاری ذاتی

1398-07-17

اعمال تجاری ذاتی

اعمال تجاری ذاتی (موضوعی یا اصلی یا ماهوی ):

7- تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره موضوع بند 1 ماده 2 قانون تجارت ، منظور این بند تملک مال است از طرق مختلف به شرط آنکه به قصد فروش یا اجاره باشد + اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد. 

8- اگر تصرفات در مال منقول تصرفات جزئی باشد مشمول بند 1 است اما اگر خرید مال منقول به همراه تغییرات کلی و اساسی باشد و پس از ایجاد تغییرات کلی مال فروخته شود یا اجاره داده شود ، مشمول اعمال تجاری نخواهد بود. 

9- چنانچه بخش عمده مال فروخته شده هنر یا خدمات فروشنده باشد این عمل در قالب پیشه وری قرار می گیرد نه عمل تجارتی. 

10- تصدی به حمل و نقل به هر طریق که باشد جزء اعمال تجاری ذاتی است.

11- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی مقرر در بند 10 ماده 2 قانون تجارت از مصادیق بند 1 همان ماده و کشتیرانی از مصادیق بند 2 همان ماده است و از باب تأکید ذکر گردیده است. 

12- عملیات دلالی و حق العمل کاری ذاتاً تجاری محسوب می شوند.

13- تصدی به تأسیسات خدماتی مندرج در بند 3 ماده 2 قانون تجارت: خدمات باید در پوشش یک موسسه انجام شوند هرچند موضوع آن خدمات تجاری نباشد مانند تسهیل معاملات ملکی که به صراحت ماده 4 قانون تجارت درخصوص معاملات غیرمنقول عمل تجاری محسوب نمی شوند اما تسهیل معاملات آن ، عمل تجاری می باشد.

14- تأسیس کارخانه به تنهایی مشمول بند 4 ماده 2 قانون تجارت نمی باشد بلکه منظور عملیات ساخت یا تکمیل یک کالا به منظور فروش یا به کار بردن آن در کالای دیگر در کارخانه می باشد+ مانند سایر اعمال تجاری وجود قصد انتفاع در ایجاد آن ضروری است. 

15- در خصوص حراجی موضوع بند 5 ماده 2 قانون تجارت : حراجی باید به همراه تصدی باشد + متصدی باید در مقابل دریافت حق حراجی ، عملیات حراجی را انجام دهد. 

16- درخصوص تصدی به نمایشگاه عمومی موضوع بند 6 ماده 2 قانون تجارت : اگر برگزاری نمایشگاه به قصد انتفاع نباشد و یا به همراه تصدی نبوده و مستمر نباشد، عمل تجاری نیست. 

17- عملیات صرافی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و عملیات صرافی و بانکی نیز مطلقاً تجاری محسوب می شوند.

18- منظور از معاملات برواتی معاملات مربوط به سند برات است و در صورتی است که موضوع معامله سند برات باشد. 

19- معاملات برواتی ، اسناد سفته و چک را شامل نمی شود پس معامله ای که مورد معامله آن بروات باشد مشمول بند 8 ماده 2 محسوب می شود. 

20- معاملات برواتی ممکن است بین تاجر یا غیر تاجر باشد. 

21- اعمال تجاری مطلق یا ذاتی بر دو قسم هستند.

22- قسم اول اعمالی هستند که به محض انجام تجاری قلمداد می شوند و شامل دلالی و حق العمل کاری و خرید و تحصیل مال منقول به قصد فروش و عملیات صرافی و بانکی و بیمه می باشد.

23- قسم دوم اعمال تجاری نیاز به تکرار دارند تا تجاری محسوب شوند و شامل تصدی به حمل و نقل و تأسیس و بکار انداختن کارخانه و تصدی به عملیات حراجی و تصدی به نمایشگاه های عمومی و تصدی به رسانیدن ملزومات می باشد.

منبع خبر : نکات آزمونی