وارد شوید ثبت نام کنید

مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

1398-06-20

مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی

مقررات مختلف مربوط به شرکتهای سهامی:

ماده 270- هرگاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ مي‌گردد رعايت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذينفع بطلان شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور به حكم دادگاه اعلان خواهد شد ليكن مؤسسين و مديران و بازرسان و صاحبان سهام شركت نمي‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطلان استناد نمايند.

ماده 271- در صورتي كه قبل از صدور حكم بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات آن در مرحله بدوي موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعواي بطلان را صادر خواهد كرد.

ماده 272- دادگاهي كه دعواي بطلان نزد آن اقامه شده است مي‌تواند بنا به درخواست خوانده مهلتي كه از شش ماه بيشتر نباشد براي رفع موجبات بطلان تعيين نمايد. ابتداي مهلت مذكور تاريخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد كرد.

ماده 273- در صورت صدور حكم قطعي بر بطلان شركت يا بطلان عمليات يا تصميمات شركت كساني كه مسئول بطلان هستند متضامناً مسئول خساراتي خواهند بود كه از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.

ماده 274- دادگاهي كه حكم بطلان شركت را صادر مي‌نمايد بايد ضمن حكم خود يك يا چند نفر را به عنوان مدير تصفيه تعيين كند تا برطبق مقررات اين قانون انجام وظيفه نمايند.

ماده 275- در هر مورد كه بر اثر انحلال يا بطلان شركت مدير تصفيه بايد از طرف دادگاه تعيين شود و مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه تعيين شده‌اند  حاضر به قبول سمت مديريت تصفيه نباشند دادگاه امر تصفيه را به اداره تصفيه امور ورشكستگي حوزه خود ارجاع مي‌نمايند.

تبصره- تعيين حق‌الزحمه مدير يا مديران تصفيه‌اي كه توسط دادگاه تعيين مي‌شوند به عهده دادگاه است.

ماده 276- شخص يا اشخاصي كه مجموع سهام آنها حداقل يك پنجم مجموع سهام شركت باشد مي‌توانند در صورت تخلف يا تقصير رئيس و اعضاء هيأت مديره و يا مديرعامل به نام و از طرف شركت و به هزينه خود عليه رئيس يا تمام يا بعضي از اعضاء هيأت مديره و مديرعامل اقامه دعوي نمايند و جبران كليه خسارات وارده به شركت را از آنها مطالبه كنند.

درصورت محكوميت رئيس يا هريك از اعضاء هيأت مديره يا مديرعامل به جبران خسارات شركت و پرداخت هزينه دادرسي حكم به نفع شركت اجراء و هزينه اي كه از طرف اقامه كننده دعوي پرداخت شده از مبلغ محكوم به، به وي، مسترد خواهد شد.

درصورت محكوميت اقامه كنندگان دعوي پرداخت كليه هزينه ها و خسارات بعهده آنان است.

ماده 277- مقررات اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي نبايد به نحوي از انحاء حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعواي مسئوليت عليه مديران شركت محدود نمايد.

ماده 278- شركت سهامي خاص در صورتي مي‌تواند به شركت سهامي عام تبديل شود كه اولاً موضوع به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده شركت سهامي خاص رسيده باشد ثانياً سرمايه آن حداقل به ميزاني باشد كه براي شركتهاي سهامي عام مقرر شده است و يا شركت سرمايه خود را به ميزان مذكور افزايش دهد. ثالثاً دو سال تمام از تاريخ تأسيس و ثبت شركت گذشته و دو ترازنامه آن به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام رسيده باشد. رابعاً اساسنامه آن با رعايت مقررات اين قانون در مورد شركتهاي سهامي عام تنظيم يا اصلاح شده باشد.

ماده 279- شركت سهامي خاص بايد ظرف يك ماه از تاريخي كه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام تبديل شركت را تصويب كرده است. صورت جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده را به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها تسليم كند :

1-  اساسنامه‌اي كه براي شركت سهامي عام تنظيم شده و به تصويب مجمع عمومي فوق‌العاده رسيده است.

2-  دو ترازنامه حساب سود و زيان مذكور در ماده 278 كه به تأييد حسابدار رسمي رسيده باشد.

3-  صورت دارايي شركت در موقع تسليم مدارك به مرجع ثبت شركتها كه متضمن تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول شركت بوده و به تأييد كارشناس رسمي وزارت دادگستري رسيده باشد.

4-  اعلاميه تبديل شركت كه بايد به امضاء دارندگان امضاي مجاز شركت رسيده و مشتمل بر نكات زير باشد :

الف – نام و شماره ثبت شركت

ب- موضوع شركت و نوع فعاليتهاي آن

ج- مركز اصلي شركت و در صورتي كه شركت شعبي داشته باشد نشاني شعب آن

د- در صورتي كه شركت براي مدت محدود تشكيل شده باشد تاريخ انقضاء مدت آن

ه – سرمايه شركت و مبلغ پرداخت شده آن

و- اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتيازات آن

ز- هويت كامل رئيس و اعضاء هيأت مديره و مديرعامل شركت

ح- شرايط حضور و حق رأي صاحبان سهام در مجامع عمومي

ط- مقررات اساسنامه راجع به تقسيم سود و تشكيل اندوخته

ي- مبلغ ديون شركت و همچنين مبلغ ديون اشخاص ثالث كه توسط شركت تضمين شده است.

ك- ذكر نام روزنامه كثيرالانتشاري كه اطلاعيه‌ها و آگهي‌هاي شركت در آن درج مي‌گردد.

منبع خبر : نکات آزمونی