وارد شوید ثبت نام کنید

شماره حساب بانکی

شماره حسابهای مورد پذیرش سایت نوین بوک جهت خرید کتب و بسته های آموزشی :


الف - اینترنتی : جهت واریز وجه ، می توانید از درگاه اینترنتی استفاده کنید


ب- غیراینترنتی :

1- شماره حساب 0065010941 بانک تجارت به نام موسسه طرح نوین اندیشه

2- شماره کارت 6274121159520139 بانک اقتصاد نوین به نام امیرمحمد زمان خانی (مدیر سایت )