نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اخذ تابعيت ايراني

1398-02-25

اخذ تابعيت ايراني

اخذ تابعيت ايراني:

براي ورود به تابعيت ايراني رعايت موارد زير الزامي است:

A) رعايت تشريفات پذيرش به تابعيت ايران:

اين موارد در ماده 983 قانون مدني ذكر شده‌اند:

ـ درخواست پذيرش به تابعيت ايران

ـ سواد مصدق هويت شخص تقاضاكننده همسر و اولاد وي

ـ تصديقنامه نيروي انتظامي در خصوص مدت اقامت شخص متقاضي در ايران

ـ تصديقنامه نيروي انتظامي در خصوص نداشتن سوءسابقه

ـ تصديقنامه نيروي انتظامي در خصوص داشتن مكنت كافي يا شغل معين براي تأمين معاش.

نكته: وزارت امور خارجه در صورت لزوم اطلاعات و مدارك فوق را تكميل نموده و به هيأت وزيران ارسال مي‌نمايد و هيأت وزيران در خصوص قبول يا رد تقاضا تصميم خواهد گرفت.

علاوه بر موارد فوق با جمع مواد 979 و 983 قانون مدني چند عنوان ديگر قابل ذكر است:

اول) شرط اقامت: به استثناي مواردي كسي مي‌تواند درخواست پذيرش به تابعيت ايران را بنمايد كه حداقل پنج سال متوالي يا متناوب در ايران سكونت داشته باشد.

دوم) شرط لياقت: يعني فراري از خدمت نظام وظيفه نباشد و محكوميت جنحه‌اي و جنايات غيرسياسي نداشته باشد.

سوم) شرط مكنت: يعني معيشت كافي داشته باشد يا شغل معين براي تأمين معاش داشته باشد.

نكته: سن قانوني براي درخواست تابعيت ايران هجده سال تمام مي‌باشد.

نكته: مبدأ آثار پذيرش به تابعيت ايران از تاريخ صدور سند تابعيت ايران براي فرد خارجي مي‌باشد استثنا در مورد آثار تحميلي تابعيت نسبت به اولاد مبدأ آثار تاريخ تقاضانامه مي‌باشد.

نكته: تحصيل تابعيت ايراني توسط پدر خانواده تأثيري نسبت به اولاد وي كه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده‌اند نخواهد داشت.

نكته: تحصليل تابعيت ايراني توسط پدر خانواده باعث مي‌شود كه اولاد وي كه در تاريخ تقاضانامه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند تابعيت ايراني به واسطه تبديل پدر بر آن‌ها تحميل شده و نامبردگان ايراني محسوب مي‌شوند اما آن‌ها مي‌توانند ظرف يك سال از تاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام اظهاريه كتبي و تصديق دولت متبوع پدرشان مبني بر اينكه آن‌ها را تبعه خود خواهد شناخت را به وزارت امور خارجه داده و تابعيت سابق پدر خود را قبول نمايد.

نكته: تحصيل تابعيت ايراني توسط شوهر خانواده باعث مي‌شود كه همسر وي نيز ايراني محسوب شود اما اين زن مي‌تواند ظرف يك سال از تاريخ صدور سند تابعيت با دادن اظهاريه كتبي به وزارت امور خارجه تابعيت مملكت سابق شوهر خود را قبول كند.

نكته: تحصيل تابعيت براي خود فرد داراي آثاري است:

1. انجام خدمت نظام وظيفه

2. اطاعت و وفاداري نسبت به دولت ايران.

نكته: مطابق ماده 982 قانون مدني فرد خارجي كه تابعيت ايراني را كسب مي‌كند از كليه حقوقي كه براي ساير ايرانيان مقرر است برخوردار خواهد شد ليكن از برخي حقوق عمومي ـ سياسي كماكان محروم خواهد بود موارد حصري اين مناصب عبارتند از:

ـ رياست‌جمهوري و معاونين وي

ـ عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه

ـ وزارت، كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري

ـ عضويت در مجلس شوراي اسلامي

ـ عضويت شوراي استان و شهرستان و شهر

ـ استخدام در وزارت امور خارجه و احراز هر گونه پست يا مأموريت سياسي

ـ قضاوت

ـ عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي

ـ تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي

3. از دست دادن تابعيت ايران

ـ در اثر ازدواج: اين مورد مخصوص زنان ايراني است كه با مردان خارجي ازدواج كرده‌اند و سيستم متبوع شوهرشان سيستم وحدت تابعيت را پذيرفته است.

رد تابعيت

ـ از دست دادن ارادي تابعيت

منبع خبر : نکات آزمونی