نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

رسيدگي به مطالبات

1398-02-24

رسيدگي به مطالبات

رسيدگي به مطالبات

مادة 30- پس از انقضاي موعد مقرر براي ارائة اسناد اداره به مطالبات رسيدگي نموده تصديق يا رد مي‌نمايد و جلب نظر متوقف را در صورتي كه در دسترس او باشد، خواهد كرد و اداره مكلف نيست به اظهارات متوقف ترتيب اثر دهد.

مادة 31- اداره براي رسيدگي در صورت لزوم مي‌تواند ابراز دفاتر بستانكار را بخواهد.

مادة 32- مطالباتي كه به موجب سند رسمي، وثيقة ملكي دارند بايد منظور شود هر چند از طرف بستانكار اظهار نشده باشد. 

مادة 33- پس از انقضاء موعد ابراز اسناد منتهي در ظرف بيست روز اداره صورتي با در نظر گرفتن طلب‌هايي كه حق رهن و يا رجحان دارند تهيه خواهد نمود.

مادة 34- بستانكاراني كه مردود شده‌اند با ذكر دليل رد ضمن اين صورت قيد مي شوند. 

مادة 35- اين صورت از طريق آگهي به اطلاع بستانكاران خواهد رسيد و در اختيار كساني كه ادعاي حقي نسبت به متوقف مي‌نمايند گذاشته مي‌شود. به بستانكاران مردود و همچنين بستانكاراني كه حق رجحان براي خود قائل بوده و اداره به ادعاي آن‌ها ترتيب اثر نداده است مستقيماً مراتب اعلام خواهد شد. 

ماده 36- هركس نسبت به اين صورت اعتراض داشته باشد در ظرف بيست روز از انتشار آگهي حق دارد در دادگاه صادركنندة حكم توقف اقامه دعوي كند. اگر معترض ادعا كند كه طلب او بي‌مورد رد شده يا كسر گرديده و يا حق رهن و يا رجحان او منظور نشده دعوي بر عليه اداره اقامه مي‌شود و اگر طلب يا حق رجحان كسي كه قبول شده مورد اعتراض باشد دعوي بر عليه بستانكار اقامه خواهد شد. در صورتي كه دعوي اخير به نتيجه رسيده و حكم به رد طلبي صادر شود سهمي كه تخصيص به آن داده شده در حدود طلب مدعي و هزينة دادرسي به او اختصاص پيدا خواهد كرد و مازاد بين ساير بستانكاران تقسيم خواهد شد. در مورد اين ماده دادرسي به طريق اختصاري و فوري به عمل خواهد آمد. 

مادة 37- اسنادي كه در ارائة آن‌ها تأخير شده در صورتي كه عذر موجهي در بين باشد در مورد اين ماده تا ختم ورشكستگي قبول مي‌شود ولي هزينه‌اي كه در اثر اين تأخير پيش‌آمده بر عهدة مدعي طلب است. اگر اداره سندي را كه ابراز شده قبول كرد اقدام به تصحيح صورت بستانكاران مي‌نمايد و ساير بستانكاران را نيز به وسيله آگهي مطلع مي‌سازد.

منبع خبر : نکات آزمونی