نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

قانون ادارة تصفية امور ورشكستگي (سازمان ادارة تصفيه)

1398-02-24

قانون ادارة تصفية امور ورشكستگي (سازمان ادارة تصفيه)

قانون ادارة تصفية امور ورشكستگي (سازمان ادارة تصفيه)

مادة 1- در هر حوزة دادگاه شهرستان كه وزارت دادگستري مقتضي بداند ادارة تصفيه براي رسيدگي به امور ورشكستگي تأسيس مي‌نمايد و در اين موارد عضو ناظر تعيين نخواهد شد. 

ماده 2- رييس و كارمندان ادارة تصفيه ممكن است از بين خدمتگذاران قضايي يا اداري يا از غير خدمتگذاران دولت انتخاب شود اداره تصفيه به قدر لزوم كارمند خواهد داشت. 

مادة 3- موارد رد رييس و قائم‌مقام او و محاسبين ادارة تصفيه همان است كه در رد دادرس در اصول محاكمات حقوقي ذكر شده است و در صورتي كه كارمندي ايراد را موجه بداند رييس كارمند ديگري را براي اين كار مأموريت مي‌دهد و چنانچه كارمندي ايراد را رد كند قبول يا رد ايراد به نظر رييس است. 

در مواردي كه كارمند خود را مردود مي‌داند از هرگونه اقدامي خودداري كرده و مراتب را به رييس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا مي‌گذارد.

در صورتي كه رييس مردود شود كارمند مقدم اداره وظايف او را انجام خواهد داد و چنانچه رييس ايراد را نسبت به خود قبول نمايد تعيين تكاليف با دادگاه است. 

مادة 4- هرگاه كاركنان ادارة تصفيه يا كسانشان تا درجة دوم از طبقة دوم نسبت به دارايي ورشكسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقيب انتظامي خواهد شد. 

مادة 5- مرجع شكايت از اقدامات ادارة تصفيه دادگاهي است كه حكم توقف را صادر كرده است شكايت به هيچ وجه جريان كار را توقيف نمي‌كند مگر در موارد مهم كه عمل مورد شكايت جبران‌ناپذير و ادلة شاكي قوي باشد دادگاه مي‌تواند دستور جلوگيري بدهد در اين صورت دادگاه مكلف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسة اداري به شكايت رسيدگي كرده تصميم خود را اعلام دارد و در ساير موارد دادگاه در صورت موجه تشخيص دادن شكايت دستور لازم به ادارة تصفيه مي‌دهد. و به اقتضاي مورد ممكن است عمل ادارة تصفيه را باطل نمايد. 

مادة 6- استرداد وجوهي كه توسط ادارة تصفيه تسليم مي‌شود به حوالة دو نفر از كاركنان ادارة تصفيه كه مجاز از طرف وزارت دادگستري باشند خواهد بود. 

مادة 7- كلية عمليات ادارة تصفيه و تقاضاها و اعلاماتي كه به آن اداره مي‌شود بايد در صورت مجلس نوشته شود. 

 مادة 8- همين كه حكم ورشكستگي قابل اجرا شد رونوشت حكم به ادارة تصفيه و ادارة ثبت محل فرستاده مي‌شود. 

مادة 9- در صورتي كه اموال تاجر ورشكسته واقع در حوزة دادگاه ديگري باشد اداره مي‌تواند اقداماتي را كه لازم است از ادارة تصفيه محل چنانچه در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل يا مأمور ديگري كه تعيين مي‌كند بخواهد. 

مادة 10- ادارة تصفيه مي‌تواند از ادارة پست و تلگراف و گمرك بخواهد كه در مدت تصفيه كلية برگ‌ها و بسته‌هايي كه به عنوان متوقف فرستاده مي‌شود يا از طرف متوقف ارسال گرديده براي آن اداره بفرستد. متوقف مي‌تواند در موقع باز كردن برگ‌ها و پاكت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد. 

مادة 11- ادارة تصفيه در صورت لزوم مي‌تواند براي اقدامات تأمينيه بدوي به اعتبار دارايي موجود ورشكسته استقراض نمايد. 

مادة 12- وظايف ادارة تصفيه در اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن كه وزارت دادگستري تهيه مي‌كند تعيين مي‌شود و در موارد سكوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

منبع خبر : نکات آزمونی