نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

برات

1397-12-19

برات

 برات

سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی های خاص خود است و نمی توان مقررات قانون مدنی را در آن حاکم دانست.

312- برات دهنده با صدور برات ، طلب خود را از براتگير وصول و بدهي خود را به دارنده برات پرداخت مي‌كند. 

313- محتمل است برات از سوی چند نفر به عنوان صادرکننده امضاء یا مهر شود و به عبارتی صادرکنندگان متعدد باشند در خصوص مسئولیت صادرکنندگان متعدد دو نظر وجود دارد: 

1- مسئولیت نسبی: طبق این نظر هرکدام از صادرکنندگان مسئولیت پرداخت نیمی از سند را دارند .

2- مسئولیت تضامنی : طبق این نظر هرکدام از صادرکنندگان در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند.

314- شرایط شکلی برات بر اساس ماده 223 قانون تجارت علاوه بر مهر و امضاء 8 مورد است .

315- نوشته ای که مهر و امضاء نداشته باشد سند محسوب نمی شود.

316- طبق بند 2 ماده 223 قانون تجارت تاریخ تحریر برات یکی از شرایط صورت برات می باشد.

317- فواید ذکر تاریخ صدور عبارت است از : 

1- بر اساس تاریخ صدور برات مشخص می شود که آیا صادر کننده در تاریخ صدور سند اهلیت لازم را داشته است یا خیر، درصورتیکه صادرکننده محجور باشد موجب بی اعتباری تعهد وی خواهد بود ولی سایر امضاء کنندگاه همچنان مسئولیت خواهند بود.

2- به موجب بند 2ماده423 قانون تجارت تاجر پس از تاریخ توقف حق تأدیه قرض به هیچ وسیله ای نخواهد داشت در نتیجه با الزامی بودن قید تاریخ تحریر برات تشخیص ورشکسته بودن تاجر صادرکننده برات امکانپذیر می شود.

3- تشخیص نوع برات . اگر سررسید برات یک یا چند ماه از تاریخ صدور برات باشد در این حال تعیین سررسید برات از تاریخ تحریر تعیین می شود.  

318- بند 3 ماده : ذکر نام محال علیه (براتگیر) یعنی شخصی که باید وجه برات را تأدیه کند در صورت برات الزامی است.

319- ممکن است محال علیه شخص حقیقی یا حقوقی باشد . براتگیر می تواند خود براتکش باشد در این صورت سند سفته محسوب می شود. 

320- چنانچه برات برعهده شعبه شخص حقوقی توسط شرکت مادر یا شعبه دیگر صادر شود ، صدور برات برعهده شخص ثالث محسوب می شود. 

321- بند 4 ماده : تعیین مبلغ برات در هنگام صدور برات الزامی است .

322- مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود اما اگر با عدد باشد ضمانت اجرایی ندارد. 

323- چنانچه مبلغ برات دوبار نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است.

324- چنانچه مبلغ با حروف و عدد نوشته شود و بین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.

325- بند 5 ماده : ذکر تاریخ تأدیه برات  در برات الازمی می باشد .

326- منظور از تاریخ تأدیه همان سررید برات است.

327- سررسید برات ممکن است توسط دارنده و به وکالت از صادرکننده و بعد از صدور برات تعیین شود و از نظر قانونی ایرادی ندارد.

328- بند 6 ماده : ذکر مکان تأدیه برات الزامی است .

329- مکان تأدیه عبارت است از محلی که دارنده باید برات را به محال علیه برای قبولی و پرداخت ارائه دهد.

330- اگر مکان تأدیه برات و محل اقامت براتگیر متفاوت باشد ، برای طرح دعوی به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی هم دادگاهِ محل اقامتِ براتگیر و هم دادگاهِ محلِ تأدیه صالح به رسیدگی می باشند.

331- طبق بند 7 نام دارنده برات یعنی شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می شود باید در سند برات قید شود درنتیجه صدور برات در وجه حامل ممنوع است.(برخلاف سفته و چک) 

332- طبق بند 8 ماده ذکر اینکه برات نسخه چندم است در برات اجباری است .

333- فایده صدور برات در چند نسخه در تسهیل اخذ قبولی است . به استناد ماده 261 قانون تجارت درصورت گم شدن یکی از نسخ می توان با ارائه نسخه دیگر، قبولی برات  را مطالبه نمود.   

334- ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات :

 درصورتیکه شرایط شکلی برات رعایت نشود سند تجاری محسوب نمی شود و یک سند حقوقی محسوب می شود که متضمن نوعی دین حقوقی یا تجاری است.

منبع خبر : نکات آزمونی