نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

اسناد تجاری

1397-12-18

اسناد تجاری

اسناد تجاري

- اسناد تجاری در معنا اخص شامل برات و سفته و چک می باشند.

307- اسنادی تجاری اسنادی قابل نقل و انتقال هستند و متضمن دستور پرداخت مبلغی معین  به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت هستند . (موضوع اسناد تجاری وجه نقد است) و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات ویژه برخوردار هستند. 

سئوال : كداميك از اسناد تجاري رسمي هستند؟ 

پاسخ: هيچ كدام زیرا ملاك ما براي رسمي محسوب شدن اسناد ماده 1287 قانون مدنی است : اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند.

308- اسناد تجاري اسناد عادي هستند فقط در مورد چك قانونگذار آنرا از حیث اجراء در حكم سند رسمي به شمار آورده است.

309- مزاياي اسناد تجاري:

 1- وسيله انتقال وجه، وسيله انتقال طلب 

2- وسيله كسب اعتبار 

3- وسيله پرداخت 

4- مسئوليت تضامني 

5- صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي 

6- انتقال به صرف ظهر نويسي

310- اسناد تجاری را به چهار صورت می تواند صادر نمود:

1- در وجه شخص معین که با نام شخصی که دارنده برات است صادر می شود و ممکن بر روی برات عبارت حواله کرد خط خورده باشد یا عبارت غیرقابل انتقال ذکر شده باشد ، درچنین صورتی انتقال برات ایرادی ندارد اما انتقال تابع ظهرنویسی تجاری نبوده و مشمول مقررات انتقال طلب مدنی است. 

2- به حواله کرد: شخصی که نامش روی برات است می تواند شخصاً به براتگیر مراجعه یا برات را از طریق ظهرنویسی به دیگری حواله دهد(انتقال). 

3- در وجه یا حواله کرد :در این صورت دارنده می تواند خودش برای وصول اقدام کند و یا برات را به دیگری منتقل کند.(حواله دهد) 

4- در وجه حامل : سند در وجه حامل یعنی هر کس می تواند آنرا به محال علیه ارائه دهد و وجه سند را مطالبه کند.

منبع خبر : نکات آزمونی