وارد شوید ثبت نام کنید

اعمال تجاري فرعي يا تبعي

1399-01-04

اعمال تجاري فرعي يا تبعي

اعمال تجاري فرعي يا تبعي:

چهار مورد احصاء شده در ماده 3 ق. تجارت اعمال تجاري فرعي هستند:


كلية معاملات بين تجار و كسبه و بانك ها.

كلية معاملاتي كه تاجر با غيرتاجر براي حوائج تجارتي خود مي نمايند.

كلية معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايد.

كلية معاملات شركت هاي تجاري.

نكته: معاملة راجع به اموال غير منقول با توجه به ماده 4 ق. تجارت در هيچ صورتي عمل تجاري قلمداد نمي گردد حتي اگر معامله كننده تاجر باشد و حتي اگر معامله كننده شركت سهامي باشد.


نكته: ملاك ما براي اعمال تجاري، 10 بند احصاء شده در ماده 2 ق. تجارت و يك مورد بيان شده در ماده 5 ق تملك آپارتمان‌ها مي‌باشد. در ماده 5 قانون تملك آپارتمان‌ها خريد و فروش اموال غيرمنقول، عمل تجاري قلمداد نشده است بلكه ساخت و ساز به قصد فروش از ناحيه شركت‌ها در آن ماده عمل تجاري قلمداد شده است.

منبع خبر : نکات