وارد شوید ثبت نام کنید

اعمال تجاري ذاتي يا مطلق

1399-01-04

اعمال تجاري ذاتي يا مطلق

اعمال تجاري ذاتي يا مطلق:

بر دو قسم است:

قسم اول: اعمالي كه به محض انجام بدون اينكه نيازي به تكرار باشد عمل تجاري قلمداد مي‌گردند و از قرار ذيل است:

1-  دلالي 2- حق العمل كاري 3- خريد يا تحصيل هر مال منقول به قصد فروش 4-عامليت فروش 5- هر قسم عمليات صرافي و بانكي 6- عمليات مر بوط به بيمه.

قسم دوم: اعمالي كه تجارت محسوب شدن آن محتاج به تكرار است و از قرار ذيل است:

1- تصدي به حمل نقل از راه خشكي يا آب يا هوا 2- تأسيس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط به اينكه براي رفع حوائج شخصي نباشد. 3- تصدي به عمليات حراجي 4- تصدي به هر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي 5- تصدي به رسانيدن ملزومات.

نكته: لازم به يادآوري است هر جا اصطلاح تصدي استعمال شود دو شرط بايد جمع باشد: اول اينكه براي انجام عمل بنگاه يا دفتر كاري وجود داشته باشد. دوم اينكه آن عمل بايد تكرار شود.

منبع خبر : نکات