وارد شوید ثبت نام کنید

اركان بورس

1399-01-04

اركان بورس

اركان بورس:

الف. شوراي بورس: وظيفه‌اش تصويب آئين نامه‌ها و مقررات لازم و نظارت بر اجراي قانون است.

ب. هيأت پذيرش اوراق بهادار: هيأتي است كه به منظور اخذ تصميم نسبت به رد يا قبول اوراق بهادار در بورس يا حذف آن‌ها تشكيل مي‌گردد.

ج. سازمان كارگزاران بورس: ادارة بورس توسط سازمان كارگزاران بورس انجام مي‌گيرد. سازمان كارگزاران بورس داراي شخصيت حقوقي است و از طريق هيأت مديره اداره مي‌گردد. 

هيأت داوري بورس: به اختلافات بين كارگزاران با يكديگر و اختلاف بين فروشندگان و خريداران با كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشي مي‌شود رسيدگي مي‌كند.

نكته: كارگزار نمي‌تواند به شغل كارگزاري بورس اشتغال ورزد مگر پس از رعايت شرايط لازم و تصويب هيأت مديره بورس و اين كه نامش در لوحه كارگزاران بورس درج شده باشد. كارگزاران نزد بانك مركزي بايد تضمين بگذارند. كارگزار مسؤول تحويل اوراقي كه فروخته و مسؤول پرداخت اوراقي كه خريده است مي‌باشد.

منبع خبر : نکات