وارد شوید ثبت نام کنید

تجار و معاملات تجارتي

1398-11-24

تجار و معاملات تجارتي

تجار و معاملات تجارتي:

ماده 1- تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.


ماده 2-  معاملات تجارتي از قرار ذيل است:


1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد.


2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.


3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.


4- تأسيس و بكارانداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.


5- تصدي به عمليات حراجي


6- تصدي بهر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي


7-  هر قسم عمليات صرافي و بانكي


 8- معاملات برواتي اعم از اين كه تاجر يا غيرتاجر باشد


9-  عمليات بيمه بحري و غير بحري


10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي‌راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها


ماده 3-  معاملات ذيل به اعتبارتاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود:


1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها


2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد.


3- كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايند.


4- كليه معاملات شركتهاي تجارتي


ماده 4-  معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.


ماده 5- كليه معاملات تجار، تجارتي محسوب است مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.


ماده 1- تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.


ماده 2-  معاملات تجارتي از قرار ذيل است:


1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اين كه تصرفاتي در آن شده باشد يا نشده باشد.


2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هرنحوي كه باشد.


3- هر قسم عمليات دلالي يا حق‌العمل كاري (كميسيون) و يا عاملي و همچنين تصدي به هر نوع تأسيساتي كه براي انجام بعضي امور ايجاد مي‌شود از قبيل تسهيل معاملات ملكي يا پيدا كردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات و غيره.


4- تأسيس و بكارانداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اين كه براي رفع حوائج شخصي نباشد.


5- تصدي به عمليات حراجي


6- تصدي بهر قسم نمايشگاه‌هاي عمومي


7-  هر قسم عمليات صرافي و بانكي


 8- معاملات برواتي اعم از اين كه تاجر يا غيرتاجر باشد


9-  عمليات بيمه بحري و غير بحري


10- كشتي‌سازي و خريد و فروش كشتي و كشتي‌راني داخلي يا خارجي و معاملات راجعه به آنها


ماده 3-  معاملات ذيل به اعتبارتاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي‌شود:


1- كليه معاملات بين تجار و كسبه و صرافان و بانكها


2- كليه معاملاتي كه تاجر يا غير تاجر براي حوايج تجارتي خود مي‌نمايد.


3- كليه معاملاتي كه اجزاء يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجارتي ارباب خود مي‌نمايند.


4- كليه معاملات شركتهاي تجارتي


ماده 4-  معاملات غيرمنقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي‌شود.


ماده 5- كليه معاملات تجار، تجارتي محسوب است مگر اين كه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست.

منبع خبر : نکات آزمونی