وارد شوید ثبت نام کنید

طرح اساسنامه

1398-11-24

طرح اساسنامه

طرح اساسنامه :

طرح اساسنامه بايد با قيد تاريخ به امضاء مؤسسين رسيده و مشتمل بر مطالب زير باشد:


نام شركت

موضوع شركت بطور صريح و منجز

مدت شركت

مركز اصلي شركت و محل شعب آن اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.

مبلغ سرمايه شركت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفكيك

تعداد سهام بي‌نام و با نام و مبلغ اسمي آنها و در صورتي كه ايجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات اين گونه سهام.

تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمي هر سهم و مدتي كه ظرف آن بايد مطالبه شود كه بهرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.

نحوه انتقال سهام با نام

طريقه تبديل سهام با نام به سهام بي نام و بالعكس

در صورت پيش‌بيني امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرايط و ترتيب آن

شرايط و ترتيب افزايش و كاهش سرمايه شركت

مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي

مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكيل مجامع عمومي و ترتيب اداره آنها

طريق شور و اخذ رأي و اكثريت لازم براي معتبربودن تصميمات مجامع عمومي

تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين براي مديراني كه فوت يا استعفاء مي‌كنند يا محجور يا معزول يا به جهات قانوني ممنوع مي‌گردند.

تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران

تعداد سهام تضميني كه مديران بايد به صندوق شركت بسپارند.

قيد اينكه شركت، يك بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس

تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومي سالانه

نحوة انحلال اختياري شركت و ترتيب تصفيه امور آن

نحوة تغيير اساسنامه.

منبع خبر : نکات آزمونی