نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

تهیه صورت دارایی

1398-10-24

تهیه صورت دارایی

تهیه صورت دارایی (از مراحل ورشکستگی):

ماده 24- در فصول جداگانه برگ صورت دارايي بايد هريك از اموال منقول و غيرمنقول و برگهاي  بهادار و بستانكاري و وجه نقد به ترتيب ذكر شود.

جمع ارزيابي كه به عمل آمده در آخر برگ نوشته مي‌شود هرگاه در فصل به خصوصي مالي موجود نباشد اين نكته در خلاصه ذكر خواهد شد. در برگ صورت دارايي بايد محل وقوع هر مال به خصوص نوشته شود.

ماده 25- در صورت دارايي غيرمنقول بايد با ذكر حقوق  اشخاص ثالث و برطبق نمونه تهيه شود. در صورتي كه مال غيرمنقول در اجاره باشد نام و مشخصات مستأجر و مدت اجاره و مال‌الاجاره با حق فسخ اجاره در برگ صورت دارايي قيد گرد منافع غيرمنقولي كه در جريان ورشكستگي حاصل مي‌شود به ترتيب بايد در فصل جداگانه صورت دارايي نوشته شود.

ماده 26- اموال ورشكسته كه در خارجه واقع است در فهرست ذكر خواهد شد در مواردي كه اشخاص ثالث نسبت به اموال نامبرده حقي دارند نوع حق بايد در برگ صورت دارايي نوشته شود. در برگ صورت دارايي بايد تاريخ شروع به تصفيه و مدتي كه براي تشخيص دارايي طول كشيده و نام كليه اشخاصي كه در تنظيم برگ نامبرده شركت داشته‌اند ذكر شود.

رئيس اداره با كارمندان مربوطه و كارشناسان بايد قسمتهاي مختلفه برگ صورت دارايي را امضاء نمايند پس از تهيه برگ صورت دارايي متصدي تنظيم بايد ورشكسته را از كيفري كه در ماده 14 قانون تصفيه پيش‌بيني شده متذكر ساخته و به او اخطار نمايد تا چنان كه نكات مذكور در برگ صورت دارايي مورد قبول اوست مطابق دستور ماده 20 قانون تصفيه عمل نمايد.

ماده 27- در صورتي كه ورشكسته فوت شده يا فراري باشد ورثه و شركاء و خدمه و متصديان امور و كليه اشخاصي كه به نحوي از انحاء در اموال ورشكسته تصرف و دخالت دارند مكلفند به جاي او امضاء نموده و گواهي دهند. در مورد شركتهاي تضامني يا مختلط تكليف مذكور در بالا به عهده هر يك از شركاء مسئول حاضر كه اختيار اداره كردن امور شركت را داشته‌اند محول خواهد بود.

هرگاه ورشكسته شركت سهامي يا شركت تعاوني باشد مديراني كه در حين اعلام ورشكستگي عهده‌دار امور شركت بوده اند مسئول انجام تكليف نامبرده شناخته خواهد شد. هرگاه تكليف بالا انجام نگيرد علت آن بايد در برگ صورت دارايي قيد شود.

ماده 28- اشيائي را كه اداره تصفيه به عنوان مستثنيات دين براي ورشكسته باقي مي‌گذارد بايد با ذكر شماره‌هاي مندرجه در برگ صورت دارايي در آخر صورت نوشته شده و موضوع نيز به او اعلام گردد. هرگاه ورشكسته از حق خود صرف‌نظر كند اين نكته در برگ صورت دارايي قيد شده و به امضاء او مي‌رسد.

ماده 29- تصميم راجع به مستثنيات دين در اولين جلسه بستانكاران اعلام گرديده و آنها حق دارند از تاريخ اعلام به مرجع صلاحيت‌دار شكايت نمايند.

هرگاه شخص ثالثي نسبت به مالي ادعايي داشته باشد نوع ادعا در برگ مخصوص به آن نوشته شده و در آنجا نام كسي كه ادعا دارد و شماره ترتيب مال و اسنادي كه ارائه شده ذكر مي‌شود به علاوه در ستون ملاحظات برگ صورت دارايي اين نكته نيز در مقابل شيئي مورد ادعا قيد مي‌شود اظهارات ورشكسته و تصميمات اداره و دادگاه نيز به طور خلاصه و به ترتيب تاريخ در ستون ملاحظات اين برگ نوشته خواهد شد.

ماده 30- هرگاه ادارة تصفيه ادامه دادن به تجارت يا صنعت ورشكسته را مقتضي بداند دفاتر ورشكسته را از روز اعلام ورشكستگي بسته و مجدداً حسابهاي جديدي از آن تاريخ به بعد باز نموده و يا آن كه دفاتر مخصوصي براي اين امر در نظر خواهد گرفت.

ماده 31- در موقع تهيه برگ صورت دارايي اداره تصفيه پرسشهاي زيرين را از ورشكسته مي‌نمايد :

1-  نام و محل بستانكاراني كه دفاتر ورشكسته حكايت از مشخصات آنها نمي‌نمايد.

2-  دعاوي كه نسبت به دارايي ورشكسته در جريان است.

3-  بيمه نامه‌هايي كه ورشكسته بابت بيمه اشخاص يا خسارات و حوادث غيرمترقبه نسبت به اموال د ارد.

4-  حق ولايت يا قيموميتي كه ورشكسته داشته و همچنين حقوق و دعاوي مربوط به آن.

منبع خبر : نکات آزمونی