نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

مقررات راجع به حفظ دفاتر حسابداری

1398-10-24

مقررات راجع به حفظ دفاتر حسابداری

مقررات راجع به حفظ دفاتر حسابداری و اسناد ورشکسته:

1-  هرگاه امور بازرگاني ورشكسته به شخص ثالثي واگذار شده باشد اين شخص حق خواهد داشت دفاتر و اسناد مربوطه را تحويل بگيرد.

2-  هرگاه امور بازرگاني ورشكسته به شخص ثالثي واگذار نشده باشد نكات زير بايد رعايت گردد :

الف- هرگاه ورشكسته فرد تاجر باشد دفاتر حسابداري و اسناد ورشكسته پس از خاتمه ورشكستگي در مقابل رسيد به او رد گرديده و اين نكته در صورت ملجس ورشكستگي قيد خواهد شد.

ب- هرگاه ورشكسته شركت تضامني يا مختلط باشد دفاتر و اسناد نامبرده به شريكي كه از طرف ساير شركاء معرفي گرديده تحويل داده مي‌شود.

در صورتي كه شركاء نسبت به شخص معيني در اين باب موافقت ننمايند دفاتر و اسناد نامبرده به شخصي كه از طرف اداره تصفيه معين مي‌شود سپرده خواهد شد.

ج- هرگاه ورشكسته شركت سهامي يا تعاوني باشد دفاتر و اسناد بايد در اداره تصفيه نگاهداري شود.

منبع خبر : نکات آزمونی