نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

انواع اشخاص حقوقی و تفاوت میان انواع اشخاص

1398-09-11

انواع اشخاص حقوقی و تفاوت میان انواع اشخاص

انواع اشخاص حقوقی و تفاوت میان انواع اشخاص:

انواع اشخاص حقوقي:

اشخاص حقوقي به عمومي و خصوصي تقسيم مي‌شوند. 

اشخاص حقوقي حقوق عمومي:

اين اشخاص تسرّي دارند به دولت، سازمان‌هاي دولتي، نهادهاي وابسته به آن كه به موجب قانون يا مجوز خاص تأسيس مي‌شوند.

اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي:

اين اشخاص ممكن است انتفاعي يا غيرانتفاعي باشند. 

اشخاص انتفاعي مثل شركت‌ها و اشخاص غيرانتفاعي مثل مؤسسات و انجمن‌ها.

تفاوت ميان اشخاص حقوق عمومي و خصوصي:

1- تفاوت در اهداف:

شخص حقوقي حقوق عمومي، هدفش تأمين نيازهاي عمومي است امّا شخص حقوقي حقوق خصوصي، هدفش نفع شخصي است. 

2- تفاوت در نظام حقوقي حاكم بر آنها:

اشخاص حقوقي حقوق عمومي تابع نظامات و مقررات عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تابع نظامات و مقررات حقوق خصوصي‌اند. 

3- تفاوت در منشأ پيدايش:

اشخاص حقوقي حقوق عمومي به موجب قانون و يا مجوز قانوني تشكيل مي‌شوند و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي براساس ارادة افراد.

4- لزوم به ثبت رسانيدن:

اشخاص حقوقي حقوق عمومي نيازي به ثبت ندارند ليكن اشخاص حقوقي حقوق خصوصي تأسيسشان منوط به ثبت است. 

5- استفاده از اقتدار عمومي:

اشخاص حقوقي حقوق عمومي از اقتدار حاكم استفاده مي‌كنند در حالي كه اشخاص حقوقي حقوق خصوصي از اين قدرت محرومند.

منبع خبر : نکات آزمونی