نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

تعریف و موضوع حقوق اداری

1398-09-11

تعریف و موضوع حقوق اداری

تعریف و موضوع حقوق اداری:

حقوق اداري از زمرة حقوق داخلي و عمومي است كه بر سازمان، وظايف آن، مأمورين و كيفيت روابطشان با مردم دلالت و نظارت داد. بنابراين:

1- در حقوق اداري، تشكيلات سازمان‌هاي اداري، چارت و طبقه‌بندي مشاغل و موضوعات مرتبط تصميم‌‌گيري مي‌شوند. 

2- در حقوق اداري به وظايف و اهداف اداره و اختيارات اداره اشاره مي‌شود. 

3- در حقوق اداري به وظايف و اختيارات و حقوق مستخدمين اداره و رابطة آنها با ادارة متبوع خود پرداخته مي‌شود. 

4- در حقوق اداري به روابط ميان مردم و اداره و حقوق و تكاليف متقابل آنها رسيدگي مي‌شود. 

5- در حقوق اداري بررسي مي‌شود كه اگر مردم يا مستخدمين اداره از اعمال و كاركردهاي اداره شكايتي داشته باشند، چگونه بايد به آن رسيدگي شود. 

همة موارد مطروحة فوق در يك كلام موضوع حقوق اداري است.

منبع خبر : نکات آزمونی