نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

طلب تصدیق شده

1398-08-16

طلب تصدیق شده

طلب تصدیق شده و موقت قبول شده، اعتراض به قرارداد ارفاتي، فسخ قرارداد ارفاقی :

منظور از طلب تصديق شده طلبی است که اداره تصفيه آن طلب را قبول نموده است و طلبكاران ديگر به آن اعتراض نكرده‌اند.  

547- طلب موقت قبول شده: اداره تصفيه طلب را قبول نموده ولي يك يا چند نفر از طلبكاران بدان اعتراض كرده‌اند، معترض به هزينه خود اقامه دعوي مي‌كند اگر دعوي محكوم به رد شد هزينه از كيسه خواهان رفته است ولي اگر حكم به نفع خواهان صادر شود از آن طلب اعتراض شده تا حد طلب معترض به ايشان به عنوان پاداش داده مي‌شود و هزينه دعوي نيز به ايشان مسترد مي‌شود.

548- قرارداد ارفاتي بايد به تصديق محكمه برسد تا معتبر باشد. 

549- اعتراض به قرارداد ارفاتي: كليه طلبكاراني كه حق شركت در قرارداد ارفاتي را دارند مي‌توانند ظرف يك هفته از تاريخ انعقاد قرارداد ارفاقي به آن اعتراض كنند. 

550- فسخ قرارداد ارفاقی :چنانچه تاجر به شرايط قرارداد ارفاتي عمل نكند براي فسخ قرارداد مي‌توان عليه وي اقامه دعوي كرد.

منبع خبر : نکات آزمونی