نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

تصفیه اختصاری

1398-08-16

تصفیه اختصاری

تصفیه اختصاری:

تصفیه اختصاری: اگر به نظر اداره تصفیه حاصل فروش اموال كافي براي هزينه ورشكستگي نباشد اداره اقدام به تصفيه اختصاري مي‌كند.

594- اداره تصفیه به چهار گروه آگهی می کند : 

1- بستانكاران تاجر تا ادعاي خود را ظرف 2 ماه به اداره اعلام نمايند و مدارك خود را به اداره تسليم نمايند. 

2 - اخطار به بدهكاران متوقف كه ظرف مدت مقرر خود را معرفي كنند. 

*متخلفين به جريمه نقدي معادل صدي بیست و پنج دين به نفع صندوق ب و حبس تأديبي از 3 تا 6 ماه محکوم می شوند.  

3-  كساني كه به هر عنوان مال ورشكسته دست آنها است. 

4-  كساني كه به هر عنوان مال آنها در دست ورشكسته است. 

595- اموال متوقف به طریق مزايده فروخته مي‌شود مگر هيأت طلبكاران با اكثريت عددي و دارندگان سه چهارم مطالبات رضايت دهند و يا وقتي كه مال در بورس يا در بازار قيمت معين دارد اشياء مورد وثيقه را نمي‌توان به طريق غير مزايده فروخت مگر اينكه رضايت بستانكارانی كه نسبت به آن حق وثيقه دارند جلب شود. 

596- پس از تقسيم اموال خاتمه ورشكستگي اعلام خواهد شد. 

597- امور ورشكستگي بايد از تاريخ وصول حكم آن به اداره ظرف 8 ماه تصفيه شود. +رئيس دادگاه استان مي‌تواند اين مدت را تمديد نمايد. 

598- صندوق الف: وجوهي كه به عنوان هزينه امور ورشكستگي دريافت مي‌شود در این صندوق ذخیره می شود+درآمد آن به مصرف سازمان و برداشت هر گونه هزينه براي امور ورشكستگي است. 

599- صندوق ب: 25%  به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها براي امضاء دفاتر تجاري تعلق مي‌گيرد اضافه شده و نصف اين مبلغ به صندوق ب پرداخت مي‌شود. 

600- اين صندوق‌ها داراي شخصيت حقوقي بوده و صندوق «الف» مي‌تواند از صندوق «ب» وام بگيرد. وزارت دادگستري نسبت به این دو صندوق نظارت تام دارد.

601- اصل تساوي حقوق بستانكاران: همه طلبكاران از حقوق مساوي برخوردارند مگر طلبكاران ممتازه و با حق اولويت (طلبكاران صاحب وثيقه).

منبع خبر : نکات آزمونی