نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

وظایف بازرسان

1398-07-17

وظایف بازرسان

وظایف بازرسان:

 الف)تشکیل مجمع عمومی به درخواست یک پنجم سهامداران در عرض 10 روز از تاریخ تقاضا

 ب) اعلام تخلف مدیران به اولین مجمع عمومی و اعلام جرم به مراجع قضایی 

ج) اظهارنظر در خصوص صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد مدیران و حساب سود و زیان و ترازنامه و اظهارنظر در خصوص صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی قرار می دهند. 

8- تصویب صورت دارایی و ترازنامه توسط مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسان یا با دریافت گزارش بازرسانی که ممنوع از بازرسی بوده اند، اثر قانونی ندارد و از درجه اعتبار ساقط است. 

9- بازرسان در صورت لزوم می توانند از نظر کارشناسان استفاده نمایند به شرط آنکه کارشناسان را به شرکت معرفی نموده باشند. 

10- بازرسان در صورت تعدد باید گزارش واحدی را به مجمع ارائه دهند اما باید موارد اختلاف نظرشان را در آن قید نمایند.

11- بازرسان نمی توانند با شرکت یا به حساب شرکت مستقیم یا غیرمستقیم معامله کنند و ضمانت اجرای آن مطالبه خسارت است. 

81- طبق بند 19 ماده 8 ، آغاز و پایان سال مالی و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان در اساسنامه شرکت باید قید شود. 

1- دراین خصوص رعایت ماده 137 و 138 الزامی است و هیأت مدیره باید حداقل هر 6 ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را به بازرسان بدهد.

2- هیأت مدیره باید بعد از انقضای سال مالی مقرر در اساسنامه مجمع عمومی عادی را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید. 

82- طبق بند 20 ماده 8 موارد انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه آن را اساسنامه تعیین می نماید.

83- طبق بند 21 ماده 8 ؛ نحوه تغییر در اساسنامه باید در اساسنامه شرکت ذکر شود و رعایت ماده 83 در این خصوص الزامی است. 

1- تغییرات در اساسنامه یا سرمایه شرکت یا انحلال پیش از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

84- اجازه انتشار پذیره نویسی با مرجع ثبت شرکت ها است که پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق آن با قانون اجازه آن را صادر می کند.

85- در شرکت سهامی خاص همه سرمایه توسط خود شرکا تأمین می شود و پذیره نویسی از عموم به عمل نمی آید.

86- پذیره نویسی عمل تجاری محسوب نمی شود و همچنین پذیره نویسی باید به صورت نقدی انجام شود. 

87- پس از انقضاء مدت پذیره نویسی موسسین حداکثر ظرف 1 ماه تعهدات پذیره نویسان را رسیدگی نموده و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه اولیه و پرداخت 35% آن توسط موسسین ، تعداد سهام تعهدکنندگان را تعیین نموده و مجمع عمومی موسس را دعوت می نمایند. 

88- مجمع عمومی موسس پس از تشکیل ؛ طرح اساسنامه را تصویب نموده و اولین مدیران و بازرسان را انتخاب می کنند و مدیران و بازرسان باید کتباً قبول سمت نمایند. 

89- با قبول سمت توسط مدیران و بازرسان شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

منبع خبر : نکات آزمونی