وارد شوید ثبت نام کنید

دادورزها (مامورین اجرا)

1398-06-20

دادورزها (مامورین اجرا)

دادورزها (مامورین اجرا):

ماده 12- مدير اجرا تحت رياست و مسؤوليّت دادگاه انجام وظيفه مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.

ماده 13- اگر دادگاه دادورز(مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژاندارمري اجرا گردد.

ماده 14- در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (مأمورين اجرا) مقاومت يا سوءرفتاري شود مي‌توانند حسب مورد از مأمورين شهرباني، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند،‌ مأمورين مزبور مكلّف به انجام آن مي‌باشند.

ماده 15- هرگاه مأمورين مذكوردر مادّه قبل درخواست دادورز(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز(مأموراجرا) صورت مجلسي دراين خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده 16- هرگاه نسبت به دادورز(مأمور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضاي شهود و مأمورين انتظامي (درصورتي كه حضور داشته باشند) مي‌رساند.

اين صورت مجلس توسط مدير اجرا به دادسراي شهرستان فرستاده خواهد شد.

ماده 17- كساني كه مانع دادورز(مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسؤول خسارات ناشي از عمل خود نيز مي‌باشند.

ماده 18- مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زير نمي‌توانند قبول مأموريت نمايند :

1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

3- مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيّم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.

4- وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است. در هريك از موارد مذكور در اين مادّه اجراي حكم از طرف رييس دادگاه  به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

منبع خبر : نکات آزمونی