نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

ماموریت ها و وظایف اداره

1398-05-22

ماموریت ها و وظایف اداره

ماموریت ها و وظایف اداره:

الف. از لحاظ استفاده از اقتدار عمومي:

اعمال اداره غالباً در ساية استفاده از قدرت عمومي ظاهر مي‌شود. پس اعمالي كه دولت در جهت تحقق اهداف خود و با استفاده از اقتدار حاكميتي انجام مي‌دهد را اعمال حاكميتي گويند. 

ب. از لحاظ گسترة فعاليت:

برخي از وظايف اداره، ملي است يعني تمامي گسترة كشور، مشمولِ قلمرو اداره است.

مثل تأمين امنيت يا آسايش و يا بهداشت، به عبارتي در برخي موارد، وظايف اداره يا دولت، وظايف ملي هستند. 

در مواردي نيز اين وظايف و مسؤوليت‌ها، منطقه‌اي يا محلي هستند كه دولت مي‌تواند انجام آنها را به نهادها يا سازمان‌هاي محلي واگذار نمايد. مثل تأسيس يا شكل‌گيري شوراهاي محلي.

ج. از لحاظ هدف:

به فعاليت‌هاي داخلي و خارجي تقسيم مي‌شوند:

خارجي: منظور آن وظايفي است كه ناظر بر عموم مردم است. 

داخلي: منظور آن وظايفي است كه در ارتباط با روند داخلي خود اداره مي‌شود.

منبع خبر : نکات آزمونی