نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

مفهوم قانونگذاری

1398-05-22

مفهوم قانونگذاری

مفهوم قانونگذاری و مراتب آن:

قانون گذاري يك عمل حاكميتي و در انحصار دولت است، يعني دولت يا حكومت مركزي براي تنظيم روابط اجتماعي افراد و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتي مي‌نمايد. 

قانونگذاري مراتبي دارد:

1- اساسي

2- عادي

3- مصوبات و مقررات قوه مجريه

آنچه كه واضح است حكومت مركزي در خصوص قانونگذاري اساسي و عادي مسؤوليتي ندارد ليكن در خصوص وضع آئين‌نامه و تصويب نامه‌ها مي‌توان نسبت به آنها طرح شكايت و مطالبة خسارت نمود.

در ايران، ديوان عدالت اداري، مرجع رسمي به شكايات و تظلمات از مصوبات قوه مجريه است. پس مجلس شوراي اسلامي در امر قانونگذاري مسؤوليتي ندارد.

منبع خبر : نکات آزمونی