نوین بوک فروشگاه اینترنتی عرضه کتب حقوقی وارد شوید ثبت نام کنید

وجوه اشتراك و افتراق بين تعارض قوانين

1398-05-22

وجوه اشتراك و افتراق بين تعارض قوانين

وجوه اشتراك و افتراق بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها و تأثير تعارض دادگاه‌ها بر تعارض قوانين و همچنین تأثير تعارض قوانين بر تعارض دادگاه‌ها:

وجوه اشتراك بين تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها:

وجوه اشتراك:

1. شباهت در زمينه منابع

2. شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات

3. شباهت از لحاظ ساختمان

4. شباهت در زمينه استثنائات.


وجوه افتراق:

1. اختلاف در ماهيت قواعد مربوط به تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها

2. اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانين و تعارض دادگاه‌ها

تأثير تعارض دادگاه‌ها بر تعارض قوانين:

قبل از آنكه قاضي بخواهد در خصوص قانون صلاحيتدار تصميم‌گيري نمايد ابتدا بايد نسبت به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود اظهارنظر نمايد.

تأثير تعارض قوانين بر تعارض دادگاه‌ها:

تعارض قوانين همواره بعد از تعارض دادگاه‌ها مطرح مي‌شود لذا به سختي بتوان تصور نمود كه موضوعي بر امر ماقبل خود تأثير داشته باشد اما چون اين دو با يكديگر رابطه نزديكي دارند لذا دادگاه اين مسأله را توأماً مدنظر قرار مي‌دهد و در آغاز رسيدگي هر دو قضيه را من حيث‌المجموع در نظر مي‌گيرد.

منبع خبر : نکات آزمونی